Työttömien osallisuuden vahvistaminen terveyden ja työkyvyn arvioinnilla

Työttömyys on uhka terveydelle ja työkyvylle – näiden pikainen kartoitus on tärkeää työttömien osallisuuden tukemiseksi

Huonontunut terveys on uhka työkyvylle ja voi johtaa työttömyyteen. Työttömyys puolestaan on haitallista terveydelle. Työttömillä on tutkitusti työssä käyviin verrattuna huonompi terveys ja suurempi kuolleisuus. Terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat järjestämään terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia työterveyshuollon ulkopuolelle jääville työikäisille. Näillä toiminnalla pyritään huolehtimaan työtä vailla olevien työ- ja toimintakyvyn säilymisestä työttömyyden aikana.  Valitettavasti nämä tarkastukset ovat toteutuneet varsin heikosti useimmissa kunnissa.

 

Työttömyyden vaikutus terveyteen ja osallisuuteen

Erityisesti pitkäaikaistyöttömien työkykyyn liittyvät terveysongelmat voivat olla moninaisia ja ne ovat usein yhteydessä tutkittavan muihin elämän haasteisiin.  Työtä vailla olevan olisikin hyvä saada ammattilaisten arvio omasta terveydestään ja työkyvystään heti työttömyyden alkuvaiheessa.

Yksittäisen terveysongelman hoitaminen ei olekaan usein riittävä toimenpide pyrittäessä palauttamaan työttömän työkykyisyyttä. Tarvitaan perusteellinen työ-ja toimintakyvyn kokonaistilanteen kartoitus, jossa huomioidaan tutkittavan elämäntilanne laaja-alaisesti ja moniammatillisesti. Tämän kaltainen interventio voi motivoida yksilöä menemään eteenpäin vastoinkäymisistä huolimatta.

Lyhyelläkin työttömyysjaksolla voi olla suuri vaikutus yksilön omakuvaan, aiheuttaen arvottomuuden tunnetta ja vetäytymistä osallisuudesta ympäröivään yhteisöön. Tämä saattaa ilmetä yksilön negatiivisuutena, vastustavana asenteena, passiivisuutena tai motivaation puutteena esimerkiksi yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin. Kunnista onkin kuulunut viestiä, että ainoastaan puolet kutsutuista työttömistä on saapunut paikalle terveystarkastukseen.

 

Asiakaslähtöisellä ja laaja-alaisella työkyvynarvioinnilla kohti osallisuutta

Perusteellinen terveydentilan ja toimintakyvyn yhteenveto onkin usein edellytys sille, että työtä vailla olevan asianmukaiset hoidolliset, kuntouttavat tai aktivoivat palvelut toteutuisivat ja ohjautuminen takaisin osallisuuteen (työelämään, koulutukseen, vapaaehtoistoimintaan yms.) tapahtuisi. Tämä koskee yhtä lailla juuri työttömäksi joutunutta kuin pitkäaikaistyötöntäkin.

Kuinka saisimme työttömät osallistumaan aktiivisemmin oman tilanteensa arvioon? Ratkaisut voivat olla moninaiset, mutta kuntien asiakaslähtöiset ja hyvin suunnitellut työttömien terveystarkastus-prosessit ovat tärkein edellytys onnistumiselle. Terveystarkastuksen ilmapiirin tulisi olla erityisen arvostavaa ja kunnioittavaa ja samalla myös kannustavaa, motivoivaa ja aktivoivaa. Työkykyarvion keskeisenä tavoitteena tulisi olla se, että tarkastettava kokisi oman terveystarkastuksensa myönteiseksi ja motivoituisi sen kautta arvioimaan ja hoitamaan omaa terveyttään. Hyvien asiakaslähtöisten ja motivoivien palvelujen maine kiirii kyllä nopeasti asianosaisten korviin.

 

Kaisankoti mukana kehittämistyössä

Kaisankodin henkilökunnalla on pitkäaikaista kokemusta työ-ja toimintakyvyn arvioista. Osalla työntekijöistä on vahva kokemus työttömien terveystarkastusprosessien luomisesta julkisella sektorilla. Olemme aktiivisesti mukana luomassa uudenlaisia järjestelmiä, joissa kunnille luodaan räätälöidysti oma työttömien terveystarkastusprosessinsa. Työ ei ole helppoa vaan vaatii ponnistuksia etenkin maakunta- ja sote-uudistusta odoteltaessa.

Suomella ei ole varaa menettää työtä vailla olevien osallisuutta yhteiskuntamme rakentamisessa. Ilman aktiivisia toimenpiteitä he ovat vaarassa syrjäytyä. Haluamme Kaisankodissa olla mukana auttamassa kuntia (ja maakuntia) luomaan toimintamalleja, joiden avulla työtä vailla olevien osuus saadaan paremmin käyttöön yhteiseksi hyödyksi ja  kaikkien hyvinvoinniksi.

 

Ari Vehmas
yleislääketieteen erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys,
Hyvinvointikartano Kaisankodin vastaava lääkäri

 

HYVINVOINNILLA OTE TYÖELÄMÄÄN
Seminaari työttömien työkyvyn ja terveyden arvioinnista
ja jatko-ohjauksesta
7.6.2017 Kaisankodissa

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tapahtumat@kaisankoti.fi

Jaa
X